Cyfleustrau

Cafodd ein eiddo ei gadarnhau I newid defnydd i Feithrinfa Dydd i Blant yn y flwyddyn 2000, ac mi gafodd yr adeilad ei adnewyddu a’i addasu yn unol a gofynion Rheolau  Adeiladu. Mae’r hen warws wedi ei addasu i gynnig meithrinfa moethus a helaeth. Mae’r meithrinfa wedi’i leoli mewn amgylchedd pleserus o gaeau agored a chefn gwlad distaw. Rydym wedi ein cofrestru i ofalu am 35 o blant yn y feithrinfa, ac mae’n stafelloedd gweithgareddau wedi eu rhannu i ddarparu ar gyfer gofynion addysgol unigol pob plentyN. Mae ein cymhareb blentyn-staff fel y nodir: 0 – 2 flwydd oed 1:3, 2 – 3 mlwydd oedd 1:4, 3+ mlwydd oed 1:8. Mae gennym stafell i fabanod, stafell cyn yr Ysgol sy’n cynnwys ystafell wydr, a stafell Synhwyraidd lawr grisiau, ac maent i gyd wedi ei dylunio i gynnig yr amgylchedd orau o ddysgu i bob plentyn tra’n eu cadw yn saff drwy gydol. Rydym hefyd yn gwneud defnydd o’r llawr uchaf fel stafell cyn yr ysgol +, lle caiff y plant dros 3 oed treulio eu diwrnod, yn ogystal a gwneud defnydd o’r cyfleusterau yn yr awyr agored. Mae’r grwp 3+ sydd ar y llawr uchaf yn gyfnod pontio pwysig i’r plant sydd ar fin dechrau yn yr Ysgol Gynradd. Y nod yma ydi i baratoi y plant am beth sydd yn gam hynod bwysig yn eu bywyd addysgol. Mae’r stafelloedd i gyd yn chwarae cerddoriaeth o fath gwahanol ar adegau penodol yn ystod pob dydd, gan gynnwys cerddoriaeth bywiog ac hapus, cerddoriaeth clasurol yn ogystal a opera. Rydym wedi ennill Gwobr ‘Spread the Happiness Award’ gan Shonette Bason Wood, sy’n athrawes rhyngwladol am wneud dysgu yn hwyl trwy gymeryd rhan mewn llawer o weithgareddau hwyl, mewn amgylchedd hapus. Mae pob stafell gyda I Pad ac mae’r meddalwedd I Connect wedi ei lawrlwytho ar bob un i gynorthwyo y staff ar y siwrne dysgu a gyda’i arsylwadau.

Disgrifiad o’r Stafelloedd

Mae’r stafelloedd oll yn olau a gyda digon o le, a caiff y stafelloedd eu harwain yn Gymraeg ac yn Saesneg, gyda’r canlyniad y caiff pob plentyn ddysgu o leiaf Sylfaen o ail iaith. Bydd y meithrinfa yn sicrhau bod y pedwar gofyn pennaf o blant wedi eu cwrdd, yr angen am gariad a diogelwch, profiadau newydd, canmoliaeth a cyndabyddiaeth, yn ogystal a fframwaith o ymddygiad cyfrifol. Mae’r feithrinfa yn darparu cyfleoedd i’r plant i weithio mewn grwpiau bychain a mawr, yn ogystal a gweithio’n unigol. Rydym yn ymdrechu i sicrhau fod ein plant yn teimlo’n ddiogel ac wedi’u werthfawrogi, ac ein bod yn sefydlu ac yn cynnal perthnasau positif gyda’u rhieni.

Ystafell Fabanod

Mae’r stafell yma’n gofalu am fabanod hyd at cyn grwtyn, sy’n cynnwys ystafell gysgu ar gyfer yr adegau distaw. Mae gan yr stafell yma ddrysau dwbl sy’n arwain at ardal awyr agored y babanod, sy’n cynnwys ty chwarae, pont bren, sleid, ardal tywod a dwr, a tegannau reidio.

Darganfyddwch fwy

Ystafell Cyn Yr Ysgol

Mae’r stafelloedd yma yn darparu i blant cyn ysgol a plant bychan, ac byddan yn dilyn thema am gyfnodau o chwe wythnos ar y tro. Mae system gweithiwr allweddol mewn lle gyda maes llafur wedi ei gynllunio i gwrdd a gofynion unigol y plant. Mae’r gweithgareddau wedi eu dylunio i roi y cyfle i ddysgu yn yr awyr agored ac o fewn yr adeilad.

Darganfyddwch fwy
Toddlers Room

Toddlers Room

Darganfyddwch fwy

Lle Chwarae Tu Allan

Mae’r lle chwarae tu allan yn ddarn mawr, hollol ddiogel i’r plant gael chwarae yno. Mae’r ardal wedi ei ddatblygu i argymell yr ethos o ddysgu drwy chwarae. Caiff y plant y fantais o chwarae mewn car iawn, cegin mwd, pwll tywod, gyda dwr a sglodion coed, cerrig yn yr ardd yn ogystal a ty bychan. Mae gennym ddewis eang o dreiciau, sgwterau a cheir i blant o bob oedran i chwarae gyda.

Darganfyddwch fwy

Brecwast, Ar ol Ysgol a Clwb Gwyliau

Mae’r clwb yn agored i blant rhwng tair oed a deuddeg, ac mae wedi ei leoli ar y llawr cyntaf o’r feithrinfa. Mae’r clwb wedi ei gofrestru a Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Chymdeithasol Cymru gan y Cynulliad yng Nghymru, ac mae lle i ddeugain o blant gyd graddfa staff : blant o 1: 8. Serch hynny prin iawn y bydd mwy na ugain o blant yn mynychu.

Darganfyddwch fwy

Am feithrinfa lleol gwych sydd wastad gyda chwanneg o bethau addysgol hwyl i’w gwneud. Mae fy mhlant wrth eu boddau yn mynd yno.

Charlotte Davies

Rydw i’n teimlo bod Meithrinfa Ddydd Corwen yn mynd y milltir ychwannegol pan yn dod at iechyd a diogelwch. Mae bod yn yr amgylchedd y tu allan yn ffactor pwysig i ni fel teulu, ac yn y feithrinfa mae’r plant yn cael eu argymell i chwarae tu allan pe bau haul neu law! Mae fy mab yn caru bod y tu allan yn y feithrinfa ac yn mynhau teithiau cerdded a anturiaethau tu allan! Mae’r prydau sy’n cael eu gweinyddu gan y feithrinfa yn faethlon, flasus ac yn cynnig amrywiaeth. Hefyd, mae’n nhw yn rhoi cyfleuon i goginio a phobi gyda aelod o staff ac rwy’n credu bod hyn yn annognhw i ddechrau dealt beth sydd wedi ei gynnwys yn eu bwyd ac lle mae’r bwyd yn dod o.

Llio Davies

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn feithrinfa gwych, mae cymaint o weithgareddau gwahanol wedi’i gynllunio er mwyn i’r plant allu datblygu pob rhan o’u datblygiad. Mae’r holl staff yn gyfeillgar, hawdd i fynd atynt ac yn ofalgar. Mae fy merch yn hoff iawn o fynd yno. Diolch yn fawr Meithrinfa Corwen.

Sian Williams

Mae fy mab wrth ei fodd yn mynychu Meithrinfa Ddydd Corwen! Ni allai ddarganfod unrhyw brovblemau gyda’r lle! Bwyd cartref blasus, gweithgareddau rhagorol i ddiddanu’r plant ac rydw i’n gallu mynd i’r Gwaith yn gwybod bod fy mab yn cael gofal mor dda, ac yn cael yr amser gorau.

Charlotte Holliday

Rydw i yn bles iawn gyda’r gwasanaeth mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn ei gynnig. Mae fy meibion wrth ei boddau yn mynychu. Maent yn cael cyfle i gymdeithasu gyda’u ffrindiau, cymeryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl ac mae safon y bwyd yn rhagorol. Mae’r staff yna yn wych, maent wastad yn gyfeillgar ac yn hawdd i siarad efo. Rydw i yn ddiolchgar iawn am y pellterau aeth y staff i helpu i fy mhlant setlo yn y feithrinfa, fel babis ifanc iawn. Mi eshi yn ol i’r Gwaith pan roeddynt ond yn 6 wsos oed, a dyna pryd ddechreuon nhw yn Feithrinfa Dydd Corwen. Roedd y staff yn wych efo’r babis a finnau, roedd y anwythiadau yn fanteisiol yn eu helpu I setlo yn y feithrinfa. Roeddwn yn teimlo yn hapus ac yn gyfforddus eu gadael nhw mewn dwylo mor saff.

Emma Snow

Aelodau o

Rheoleiddir gan