Ystafell Fabanod

Mae’r stafell yma’n gofalu am fabanod hyd at cyn grwtyn, sy’n cynnwys ystafell gysgu ar gyfer yr adegau distaw. Mae’r stafell wedi’i rannu gyda ardal a charped medal, sydd yn wych ar gyfer darganfod a chwarae, gyda ardal arall a leino medal ar y llawr ar gyfer peintio, chwarae budr, chwarae a dwr a thywod a chrefftau. Mae’r stafell wedi ei ddarparu gyda’r holl deganau a offer i fwyhau a datblygu addysg y plant sy’n cymeryd rhan. Mae babanod yn dysgu trwy eu synhwyrau a chyswllt corfforol, byddem yn canu a siarad gyda’r babanod a hefyd yn argymell cropian, sefyll a cherdded. Mae’r fframwaith Sylfaen yn cael ei ddilyn yn yr stafell yma. Mae’r babanod yn mwynhau chwarae budr gyda bwyd a byddent wrth eu bodd pan fydd yn amser am gerddoriaeth neu bydd y basgedi trysor yn cael eu rhannu allan.

Mae gan yr stafell yma ddrysau dwbl sy’n arwain at ardal awyr agored y babanod, sy’n cynnwys ty chwarae, pont bren, sleid, ardal tywod a dwr, a tegannau reidio. Bydd y babanod yn cael mynd ar daith gerdded yn reloaidd i chwilio am anifeiliaid yn y caeau cyfagos, ac gwmpas y dref. Bydd y babanod hefyd yn treulio cyfnod yn yr stafell synwhyraidd pob dydd. Bydd gweithgareddau bondio yn cymeryd lle yn y stafell babanod gan gynnwys; staff yn cerdded a babi ar eu clun, amser cosi, a chwarae cuddio. Mae hefyd cadair sofa sy’n berthnasol at oed y plant yn yr stafell, yn ogystal a chegin bychan i chwarae rol. Mae gweithgareddau eraill mae’r babanod yn eu mwynhau yn cynnwys; rhigwm bysedd, straeon, chwarae a pel, rhigwm gweithredu a chwarae taro lawr.

Rydw i yn bles iawn gyda’r gwasanaeth mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn ei gynnig. Mae fy meibion wrth ei boddau yn mynychu. Maent yn cael cyfle i gymdeithasu gyda’u ffrindiau, cymeryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl ac mae safon y bwyd yn rhagorol. Mae’r staff yna yn wych, maent wastad yn gyfeillgar ac yn hawdd i siarad efo. Rydw i yn ddiolchgar iawn am y pellterau aeth y staff i helpu i fy mhlant setlo yn y feithrinfa, fel babis ifanc iawn. Mi eshi yn ol i’r Gwaith pan roeddynt ond yn 6 wsos oed, a dyna pryd ddechreuon nhw yn Feithrinfa Dydd Corwen. Roedd y staff yn wych efo’r babis a finnau, roedd y anwythiadau yn fanteisiol yn eu helpu I setlo yn y feithrinfa. Roeddwn yn teimlo yn hapus ac yn gyfforddus eu gadael nhw mewn dwylo mor saff.

Emma Snow

Aelodau o

Rheoleiddir gan