Polisi Bwyd

Ein nod ydi i weini bwyd cartrefol o safon yr ydym yn falch o, sydd yn gytbwys ac sy’n llawn o’r maeth sydd angen ar blant sy’n tyfu. Rydym yn argymell bwyta’n iach trwy gynnig dewis eang o fwydydd drwy gydol yr wythnos. Mae’r bwyd a diod sydd ar gynnig i’r plant yn hollol bwysig i’r feithrinfa, ac mae’n ein gwahaniaethu o sefydliadau eraill. Rydym yn credu trwy gadw y plant yn iach ar y tu mewn, yna mi fyddent yn iach ar y tu allan. Caiff rhan helaeth o’n bwyd a llefrith ei brynu o Tesco yn Rhuthun, ac mi fyddan hefyd yn defnyddio cyflenwyr lleol o’r dref. Rydym yn gweithio a bwydlen tair wythnos, sydd wedi ei arddangos yn fynedfa’r feithrinfa. Nid yw’r feithrinfa yn gadael i blant ddod a bwyd a diod eu hunain.

Yn yr ystod Haf 2009, mi fynychodd rhai o’r tim gwrs ‘Tiny Tums’ oedd yn cael ei gynnig gan Gyngor Sir Ddinbych. Nod y cwrs oedd i sicrhau bod y bwyd yr ydym yn ei weini i’r plant sydd yn ein gofal yn gytbwys ac yn iachol. Rydym yn ymwybodol o beth sydd yn ddeiet perffaith i’r plant, ac pam y bod maeth da yn bwysig i blant ifanc. Mae’n plant yn bwyta yn reolaidd ac yn bwyta dewis eang o fwydydd fel y gallent gadw eu lefelau canolbwyntio a chymhelliant yn uwch. Dywedodd y deietwr bod ein bwydlen yn wych ac mi roedd hi yn bles iawn gyd’r nifer o fwydydd sydd wedi eu cynhyrchu ar y safle, yn ogystal a’r nifer o ffrwythau ffres a llysiau y bydd y plant yn derbyn.

Rydym wedi mynychu cwrs adnewyddu mewn maeth, ac wedi dysgu pa mor bwysig ydi I gael haearn yn eu deiet. Mae’n cael ei argymell y dylid pob plentyn dderbyn 6.9mg o haearn y dydd, ac y dylid y feithrinfa geisio i gynnig 5.5mg o haearn y dydd. Rydw i yn falch i ddweud bod cyfartaledd y haearn i bob plentyn yn ein meithrinfa yn derbyn 6.24mg. Mae o leiaf 6 tamaid o ffrwythau a llysiau yn cael ei weini yn ddyddiol, ac mae tamaid o ffrwyth wastad yn cael ei weini ar amser byrbryd, yn ogystal a dewis o grwp arall. Mae ffyn llysiau wastad yn cael eu gweini gyda chaws a bisgedi yn ogystal a hummus a saws cartref a fydd yn llawn protein. Mae’n te wastad yn cynnwys bwydydd o 3 grwp bwyd, ac unwaith eto yn damaid o ffrwyth neu lysiau yn ogystal a cynnyrch yn cynnwys protein neu carbohydrad.

Dim ond cynnyrch o safon sy’n cael ei ddefnyddio yn y feithrinfa ac does dim o’r cynnyrch yn cynnwys brasterau hydrogenedig, ac rydym yn osgoi lliwiau artiffisial a ychwanegion. Mae pysgod olewog sy’n llawn Omega 3 ar y fwydlen o leiaf dwy waith yr wythnos. Dim ond bara gwenith cyflawn a lledaen Bertolli yr ydym yn ei ddefnyddio, gan ei yn uwch mewn braster annirlawn. Caiff ReadyBrek, Weetabix, Rice Kispies neu Shreddies ei gynnig i frecwast gan eu bod i gyd yn llawn o haearn ac yn cynnwys lefelau isel o siwgr. Gan fod calsiwm mor bwysig i ddatblygiad esgyrn, bydd llefrith a llaeth yn bresennol drwy gydol eu amser yn y feithrinfa. Llefrith a dwr ydi’r unig ddau ddiod sy’n saff i ddanedd plant, a dyma pam mai y rhain ydi’r unig ddiodydd yr unig yn ei gynnig. Rydym wedi dechrau brwsio danedd ar ol cinio yn y feithrinfa er mwyn argymell gwen iachol. Trwy leihau amlder o’r siwgr rydym yn lleihau y dtaablygiad o pydredd danedd. Rydym byth yn gweini melysion neu diodydd medal. Mae dwr ar gael drwy’r dydd.

Bydd mamau yn cael eu argymell i barhau i fwydo eu babis ar y fron. Caiff babis eu dal i fynny pan yn bwydo gyd botel, ni chaiff boteli eu propio. Yr oed sydd wedi ei argymell i babis ddechrau bwyta yw pan yn 17 wythnos oed, ac rydym yn cynnig bwyd bysedd o tua’r oed 6 mis i helpu eu datblygiad siarad, sgiliau cnoi a annibyniaeth. Caiff rhieni neu warchodwyr gyngor os nad bydd eu plant yn bywta yn dda ac bydd plant dal yn derbyn pwdin hyd yn oed os na fyddan nhw wedi bwyta eu prif gwrs. Rydym yn taclo os bydd rhywun yn gwrthod bwyd trwy wobreuo gyda sticeri, rhoi canmoliaeth hyd yn oed os mai dim ond mymryn sydd wedi ei fwyta, ac bydd bwyd heb ei fwyta yn cael ei glirio hab ddim stwr. Caiff llefrith a cynhyrchion llawn ei weini i’r plant o dan 2 ac llefrith hanner sgim yn cael ei weini i’r rhai dros 2. Byddem yn gofyn i rieni plant sydd a deiet arbennig i roi cymaint o wybodaeth a sydd bosib i ni am fwydydd addas, ac mewwn rhai esiamplau i ddod a bwyd eu hunain.

Mae’r staff i gyd wedi eu hyfforddi i lefelau hylendid bwyd a diogelwch, ac rydym ni wedi cwblhau cwrs HACCP. Mae’r feithrinfa yn annog ymarferion bwyta cymdeithasol mewn amgylchedd hylendid, ac rydym wedi gael sgor o 5 gan Cyngor Sir Ddinbych. Bydd coginio a pobi yn digwydd yn reolaidd  fel gweithgaredd yn ystod y dydd a caiff eu mwynhau yn ystod y dydd, neu caiff y plant fynd a nhw adref. Rydym yn gobeithio trwy ddysgu i’r plant y pwysicrwydd a ddeiet iachol o oed ifanc, ac sut byddan nhw who yn cael budd o hyn mewn blynyddoedd I ddod, ac byddan ni yn cyfrannu i iechyd danedd a i atal gordewdra.

Rydym yn dilyn egwyddorion y canllaw Bwyta’n Dda

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn dangos engrhaifft ffantastig am hyrwyddo ffordd o fyw iach a dysgu ein plant y pwysicrwydd o iechyd a sut i fod yn iach. Mae’r fwydlen sy’n cael ei gynnig yn llawn amrywiaeth ac yn ddeiet cytbwys, ac mae fy mab wrth ei fodd hefo safon y bwyd, gan ddweud o hyd faint y mae o wedi mwynhau y bwyd. Mae’n mab wastad yn chwarae y tu allan ac yn mynd ar deithiau cerdded, ac mae wrth ei fodd tra hefyd yn bwysig i ni fel teulu, gan ein bod yn hyrwyddo hynny adref hefyd. Felly mae’n neis ei fod yn y cyfle yn y dydd. Mae’r feithrinfa yn ran o’r cynllun ‘Design to Smile’, sy’n sicrhau bod ein mab yn brwsio ei ddanedd yn y bore, ac mae ein deintydd was gwneud sylwad ar safon dda ei ddanedd sydd wedi ei helpu gan y cynllun yma yn y feithrinfa. Rydym wastad yn cael brwsiau danedd a past danedd o’r cryfder cywir i ddefnyddio adref hefyd yn rhag ac am ddim. Mae’n mab wrth ei fodd gyda symudiadau y ‘Busy Feet’, ac rwyf wastad wrth fy modd yn gweld llyniau ohono yn cymeryd rhan ac yn mwynhau ei hun drwy wenud hyn.

Rebecca Mollison-White

Mae’r fwydlen yn Meithrinfa Dydd Corwen o safon arbennig ac mae fy mab yn cael deiet cytbwys. Mae’r plant yn cael eu argymell i drio pob bwyd ac hefyd i ddangos cwrteisi wrth y bwrdd. Rydw i yn credo fod y cynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio o’r safon uchaf, ac mae’r prydau i gyd yn brydau cartref sy’n drawiadol! Mae fy mab yn brwsio ei ddanedd yn ddyddiol yn amgylchedd y feithrinfa a dim ond dwr sy’n cael ei gynnig, ac mae hynny’n foddhaol gan fy mod yn cymeryd iechyd deintyddol yn wirioneddol iawn. I gefnogi ei ddatblygiad corfforol, mae fy maabyn defnyddio yr ardal yn yr awyr agored yn reolaidd, ymweld a’r parc, ac yn mynd ar deithiau cerdded. Mae’r plant yn cael eu argymell i fod yn gorfforol yn ystod gweithgareddau dysgu, ac yn cael eu argymell i gymeryd rhan mewn dawns a gweithgareddau creadigol.

Charlotte Davies

Maent yn argymell bywyd iachol i fy mhlentyn, trwy goginio at ei deiet llysieuol, hefyd drwy gael y plant i gynhyrchu smoothies ayyb a ymgysyltu tra’n paratoi bwydydd iachol. Mae hynny wedi ei gyflenwi gyda gweithgareddau corfforol (cerdded/chawarae yn yr awyr agored) yn meddwl fod Meithrinfa Dydd Corwen yn ddewis iachus I fy hlentyn.

Anjuna Charlton-Blore

Mae’r feithrinfa yn cynnig rota pob tair wythnos o fywddydd maethlon a iachus. Mae’r fwydlen yn cynnig prydau traddodiadol cartref fel Bolognase, i bethau nad ydym wedi trio adref, ond eisioed wedi dechrau eu cynnwys yn ei coginio adref. Mae’r feithrinfa yn darparu dosraniad maeth o’r fwydlen sy’n dangos yn glir bod y plant yn cael mwy na digon o’r elfennau pwysig i’w iechyd. Mae’r prydau i gyd yn cael eu coginio yn ffres ar y safle. Mae’r plant yn dysgu am fwyta’n iach a coginio’n aml (ddaru dosbarth ein plenty dwy oed helpu i baratoi cawl llysiau yn ddiweddar). Mae’r feithrinfa yn rhoi pwysicrwydd o fwyd iach ac fel rhan pwysig o’r gwasanaeth maent yn ei gynnig. Rydw i wedi blasu bwyd ar nosweithiau agored ac mae’n flasus, mae’r feithrinfa yn llawn aroglau hyfryd bwydydd cartrefol pan fyddaf yn codi ein plenty… mae’n siom nad ydynt yn bwydo’r rhieni hefyd.

Michelle Kay

Aelodau o

Rheoleiddir gan