Datganiad Cenhadaeth & Ein Gweledigaeth

Datganiad Cenhadaeth

Ein nod yma yn Feithrinfa Ddydd Corwen ydi i gynnig gofal o’r safon uchaf, trwy ddarparu awyrgylch hapus, cyfeillgar, anwahaniaethol, cyffrous sydd wedi’i strwythuro i’r holl blant. Mae gofynion a lles y plant yn oruchaf, ac fydd yn ngalon beth rydym yn ei wneud, a caiff eu datblygu trwy ddysgu drwy chawarae yn ein amgylchedd dwy ieithog.

Byddem yn gweithio i ddarparu y Cyfnod Sylfaen, trwy weithi tu mewn a thu allan, lle byddem yn treulio rhan helaeth o’n hamser. Ga nein bod yn ymwybodol o’r effaith ffafriol ar blant o weithio a dysgu mewn awyrgylch naturiol. Bydd gweithagreddau wedi’u trefnu yn effeithiol, yn ymwneud a’r byd, yn fwriadol, ac yn cefnogi dysg a datblygiad y plant yn y dyfodol. Rydym yn bwriadu cael y plant yn barod am yr ysgol trwy ddysgu iddynt sgiliau bywyd, ac rhoi cymorth iddynt i fod yn fwy hyderus a annibynol.

Rydym yn frwdfrydig am y bwyd cartref yr ydym yn ei weini, sydd yn iach a llawn maeth i’r plant. Rydym yn argymell ymddygiad positif, lle mae llais gan bawb, gan gynnwys y plant, rhieni ac aelodau staff. Rydym wastad yn edrych ar wella ein safonnau ac staff cymorth, ac yn buddsoddi mewn hyfforddiant.

Ein Gweledigaeth

Mae gennym weledigaeth glir yn y feithrinfa, hynny yw i roi y plant yn gynatf ac i roi y dechrau gorau i fywyd iddynt. Caiff pob plentyn y lefelau uchaf o ofal a addysg y nein amgylchedd dwy ieithog hapus, diogel, magu, cynhwysol ac iach. Mae Meithrinfa Ddydd Corwen gyda meddwl uchel o’r plant eu teuluoedd a’n staff. Bydd y plant yn cael eu cefnogi a’u hysbrydoli gan ein aelodau ymroddedig o staff i chwarae, dysgu a datblygu. Mi rydym yn feithrinfa sy’n seiliedig a’r werthoedd rhagorol, sy’n ymdrechu am rhagoriaeth i’r plant oll i gyflawni a llwyddo ym mhob elfen o addysg.

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn feithrinfa anhygoel lle mae plant yn cael eu rhoi gyntaf. Mae fy mab yn lewyrchus ac yn mwynhau yr holl profiadau dysgu y mae’n cymeryd rhan ynddo. Mae’r bwyd y mae’n ei dderbyn o’r safonnau uchaf ac mae ei safonnau bwrdd yn wych am blentyn sydd newydd droi yn dri oed.

Charlotte Davies

Mae’n bosib gweld bod Meithrinfa Ddydd Corwen yn feithrinfa gwych cyn gynted yr ydych yn mynd trwy’r drws. Mae’n olau, prysur ac yn llawn plant yn gwenu. Mae’r staff yn ofalgar ac yn gyfeillgar, ac mae’r feithrinfa wastad i’w weld yn symud yn ei flaen mewn ffyrdd newydd, pe bae trwy fwydlenni, gweithgareddau ac offer. Tref fechan gwledig ydi Corwen, ond ni chaiff hyn effaith ar agwedd bositif MAWR yr feithrinfa.

Gruff Jones

Aelodau o

Rheoleiddir gan