Aelodau’r Staff

Bydd pob aelod o staff yn derbyn hyfforddiant rhagarweiniol, sy’n cynnwys manylion y polisi diogelu plant, yn ogystal a gweithredau iechyd a diogelwch. Mae pob aelod o’n staff , unai gyda cymwyster lawn mewn gofal plant, neu wrthi yn hyfforddi tuag at cymwyster gofal plant. Nid ydynt wedi eu dewis ar gymwysterau yn unig, ond hefyd am eu safonau personol gwych, a’u cariad at y plant a’u hymroddiad i’r Gwaith o ofalu am blant. Gan y bod y feithrinfa wedi ei leoli mewn ardal Gymreig, rydym felly yn annog cynnig swyddi i staff a’r gallu i siarad Cymraeg, sy’n ein galluogi i gynnig gwasanaeth ddwy ieithog.

Mae hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn bwysig iawn ac yn flaenoriaeth, felly bydd y staff yn mynychu cyrsiau hyfforddiant yn rheolaidd er mwyn cynyddu ar lefel eu sgiliau. Mae pob aelod o sytaff wedi’u; hyfforddi ar Gymorth Cyntaf, wedi derbyn hyfforddiant ar ddelio a rheoli plant fydd yn byhafio yn herfeiddiol, wedi cael archwiliad DBS, cael hyfforddiant ar ymwybyddiaeth tan a cario pethau trwm, i gyd yn dal tystysgrif Diogelwch Bwyd, yn ogystal a wedi derbyn hyfforddiant diogelu plant a hyfforddiant cyfnod Sylfaen. Mi rydym yn cynnal cyfarfod staff yn fisol er mwyn trafod pwyntiau perthnasol, ac bydd arweinwyr y stafelloedd yn cynnal cyfarfodydd adrannol. Mae amryw o’r staff wedi treulio amser mewn awyrgylchoedd gwahanol, er mwyn dysgu o’u gweithdrefnau ac er mwyn cael syniadau newydd. Mi rydym yn falch iawn bod nifer o’n staff wedi bod gyda ni ers dipyn o flynyddoedd, a prin iawn y byddwn yn colli staff.

Mae ein staff yn mwynhau eu Gwaith, a bydd pob un yn derbyn gwerthusiad yn flynyddol, er mwyn rhoi cyfle i edrych dros gryfderon a gwendidau yn ogystal a sut mae’r person yn datblygu o fewn y feithrinfa. Mae sgyrsiau Gwaith yn cymeryd lle yn rheolaidd, yn ogystal a asylwadau. Rydym wedi dechrau dathlu aelod o staff y mis, lle bydd aelod o staff yn cael eu gwobreuo am fynd y filltir ychwannegol. Bydd y staff yn arsylwi’r plant, chwarae yn eu plith, a’u cefnogi yn eu chwarae unigol er mwyn datblygu ar y hynny maent yn ei wybod hyd yma, yn ogystal a annog y plant i ddysgu mwy. Mae gan y staff nabod o ddatblygiad y plant, a byddent yn gwneud defnydd o hyn trwy arsylwadau ac drwy asesu datblygiad y plant, gan weithio at drefnu’r camau nesaf i’r plant. Bydd teithiau dysgu yn cael eu creu i bob plentyn, a bydd y rhain yn cael eu trafod gyda’u rhieni yn ystod noson rieni. Mae’r feithrinfa wedi buddsoddi yn ddiweddar mewn meddalwedd i gefnogi y gwaith arsylwi. Mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant gan Shonette Bason Wood, sy’n athrawes profiadol, sy’n sicrhau bod dysgu yn hwyl. Bydd hi yn aml yn gyrru syniadau o weithgareddau hwyl i ni gymeryd rhan ynddynt yn y feithrinfa. Cafodd ‘Dough Disgo’ a ‘Squiggle Whilst You Wiggle’ eu cyflwyno i’r feithrinfa gan Shonette i gryfhau cyhyrau yn y dwylo er mwyn helpu plant ifanc i ddysgu dal beiro.

Gweithio Mewn Partneriaeth a Rhieni

Mae meithrinfa Ddydd Corwen yn gweithio yn agos gyda rhieni mewn partneriaeth, sy’n diweddu mewn cydweithrediad rhwng y rhieni a’r feithrinfa. Mae’r rhieni yn llawn gwybodaeth allweddol ac mae ganddynt rol hynod bwysig yn addysg eu plant a bydd ein Gwaith ni yn llawer mwy effeithiol pan fydd y rhieni yn cymeryd rhan, a bydd dymuniadau y rhieni yn cael eu hystyried, yn ogystal a’u teimladau a’u sylwadau am ddatblygiad eu plant. Rydym yn ymdrechu i sicrhau y gallwn gwrdd a unrhyw anghenion arbennig sydd gan y rhiant tuag at y gofal am eu plant. Mae dyddiadur dyddiol yn cael eu llenwi ar gyfer y plant yn yr stafell babis a’r stafell Cyn yr Ysgol, bydd yn cael eu rhoi I’r rhieni ar ddiwedd pob dydd. Bydd pob aelod o staff yn siarad gyda’r rhieni ar ddechrau ac ar ddiwedd pob dydd. Mae cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi i rieni pob mis, sy’n rhannu gwybodaeth o beth yr ydym wedi ei gyflawni, unrhyw newidiadau, beth fydd yn digwydd yn y dyfodol a unrhyw ddigwyddadau arbennig. Rydym yn rhoi newyddion ar ein tudalen Facebook, er mwyn rhoi hyder i rieni yn y gwaith yr ydym yn ei gyflawni, yn ogystal a rhoi cyfle i’r rhieni allu gweld beth mae’r plant wedi bod yn ei wneud. Rydym yn cael noson gwin sbeis poeth a mins pei ar gyfnod y Nadolig, yn ogystal a noswaith agored / rieni , lle bydd rhieni yn cael gwahoddiad i ddod i drafod carreg filltir eu plant a ail edrych ar daith dysgu eu plentyn gyda’u gweithwr allweddol. Bydd te, coffi a chacennau ar gael ar y noson, yn ogystal a samplau oddi ar ein bwydlen arbennig.

Trefn Gweithiwr Allweddol

Mae system gweithiwr allweddol mewn gweithrediad, lle mae pob plentyn wedi ei benodi i aelod penodol o’r staff ac felly yn derbyn gofal personol. Mi fydd y person yma yn cymeryd gofal arbennig i ddod i nabod y plentyn, ac fel pwynt cyswllt i’r rhieni. Bydd gwybodaeth am ddiwrnod y plentyn, ac unrhyw negeseuon arbennig yn cael eu rhannu gan y gweithiwr allweddol gyda’r rhieni ar ddiwedd y diwrnod yn y feithrinfa. Bydd y gweithiwr allweddol yn cydweithio’n agos gyda’r rhieni ar bob cam o’u datblygiad.

Aelodau'r staff

Carmen

Perchennog

Helo, Carmen ydw i, a fi yw perchennog Meithrinfa Dydd Corwen. Mae gennai radd yn Rheolaeth Busnes, ac wedi treulio fy ngyrfa gwaith fel rheolwr ariannol mewn Gwestai hyd at y flwyddyn 2008. Pan anwyd fy mab cyntaf yn 2000, mi roeddwn yn gwsmer o Feithrinfa Dydd Corwen. Mi benderfynnais brynu y busnes yn 2008, tra yr oeddwn ar gyfnod mamolaeth gyda fy ail fab, ac wedi i mi ddysgu bod y feithrinfa am gau. Rwy’n caru fy ngwaith, ac efo’r tim gwych sydd gennai, mi fyddwn yn sicrhau bod pob plentyn yn cael gofal o’r safon uchaf, ac yn sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei adolygu yn reollaidd. Mi rydw i’n mynychu holl gyfarfodydd NDNA, er mwyn cadw i fynny gyda unrhyw newidiadau, ac rwyf nawr yn gadeirydd ar ardal Sir Ddinbych. Er fy mod yn rhan enfawr o’r feithrinfa, mi fyddai hefyd yn mwynhau treulio amser yn cerdded yn ardal y Llynoedd.

Nia Lloyd Jones

Rheolwr – Person mewn gofal

Helo, dyma fi Nia. Mi ymunais i a’r tim yma yn 2008, wythnos wedi i Carmen brynu y busnes. Mi ddechreuais astudio NVQ lefel 2 mewn gofal plant, Dysgu a Datblygu. Wedi I mi gwblhau y cwrs, mi gychwynnais yn syth ar NVQ lefel 3, ac mi wnes i gwblhau y cwrs yn 2012. Wedi i mi gwblhau y cyrsiau cefais fy mhenodi fel Rheolwr Meithrinfa. Mi gwblhais fy nhystysgrif Lefel 5 ym mis Ebrill 2015. Bydd cynnig gofal o’r safon uchaf yn hynod o bwysig i mi a byddai’n cefnogi Carmen, y staff, rhieni a’r plant. Fyddai yn gweithio’n y gegin ar ddau ddiwrnod o’r wythnos, ac yn treulio dau ddiwrnod yn y swyddfa. Mi rydw i yn gyfrifol am safonnau Iechyd a Diogelwch y feithrinfa ers i mi gwblhau cwrs IOSH, yn ogystal a cwblhau arsylwadau o’r staff. Mae gennai ferch yn ei harddegau, a mab sydd yn yr ysgol gynradd. Byddai’n mwynhau cerdded fy nghwn yn lleol a coginio.

Cheryl

Arweinydd Stafell –  Ystafell Babis

Helo, Cheryl ydw i. Rydw i eisioes wedi bod yn gweithio yn Feithrinfa Dydd Corwen am 12 mlynedd ers i mi gwblhau fy diploma Lefel 3 CACHE mewn gofal plant a dysgu. Mi rydw i wedi gweithio ym mhob adran o’r feithrinfa, ond wedi bod yn arwain y stafell babi’s ers 2008. Rydw i yn cael balchder mawr o weld plentyn wedi setlo yn y feithrinfa, ac hefyd os y gallaf gysuro rhieni bod eu plant mewn dwylo saff, ac yn gallu mynd i’w gwaith gan wybod y caiff eu plant ddiwrnod anhygoel yn y feithrinfa. Rwy’n cefnogi aelodau eraill o’r staff gyda’r  defnydd o’r iaith Gymraeg, ac unrhyw achlysuron gall godi o faterion ymddygiad. Rydw i yn ofnadwy o drefnus ac rwy’n sicrhau fod fy stafell wastad yn lan a thaclus. Mae gennai fab yn yr ysgol gynardd, ac mi fyddai wrth fy modd yn mynd dramor am wyliau.

Tracey

Nyrs Meithrinfa

Helo Tracey ydw i, mi ymunais i a’r feithrinfa yn 2008, ac rwy’n gweithio yn y stafell babis. Mi rydw I wrth fy modd yn gweld y cysylltiad rydym yn ei adeiladu gyda’r plant, ac rwy’n treulio gymaint o amser a fydd posib tu allan, ac yn mwynhau mynd a’r babi’s i chwarae budr neu ar daith gerdded. Mi rydw i yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer NVQ Lefel 3 mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu. Mae gennai dri o blant, ac rwy’n angerddol am bel-droed, ac yn gwneud dipyn helaeth I gefnogi gyda rhedeg Clwb Pel-Droed Corwen.

Amy

Nyrs Meithrinfa

Helo Amy ydw i, ac mi ddychwelais i i’r feithrinfa yn 2012 wedi i mi dreulio cyfnod byr yn gofalu am yr henoed. Rydw i yn fam newydd i Will, sy’n mynychu yr ystafell babi’s, tra fyddai yn cefnogi Tara yn yr stafell Cyn yr Ysgol ar ddau ddiwrnod yr wythnos. Mae gennai radd BA(Hons) mewn Astudiaethau Plentyndod a Diploma Cenedlaethol BTEC yn y pwnc Blynyddoedd Cynnar. Rwy’n berson sydd gyda llawer o amynedd ac yn mwynhau gofalu, byddai wastad wrth fy modd yn creu gyda’r plant drwy waith crefft neu arlunio. Yn fy amser sbar fyddai yn cadw yn heini ac yn treulio amser yn y gampfa.

Sophie

Nursery Cook

Hi I’m Sophie and I have been the Nursery Cook since 2020 but I have worked in all areas of the nursery.  I really enjoy baking with the children and developing the menu with Carmen.  In my spare time I spend as much time as I can with my younger brother and taking my dog for a walk.

Mae’n anodd egluro mewn geiriau pa mor wych ac ofalgar ydi Hanna. Mai yn hawdd i fynd ati ac yn deal sut i rhoi gymorth dim ots beth sy’n bod, ac wastad yn gwneud ei gorau i helpu. Mai wedi newid fy hogyn bach am y gorau ac wedi helpu iddo ddatblygu yn bersonol, yn gymdeithasol ac yn addysgol. Pan mae’n teimlo’n isel fydd hi yn ei gysuro ac mae yn ei addoli hi, mae hyn yn gysur mawr i finnau a fy nghwr sydd yn gorfod gweithio, ond yn teimlo’n hapus gan wybod bod ein mab yn y dwylo gorau. Pan ddechreuodd ysgol nododd yr ysgol bod gan ein mab wybod da o sgiliau sylfaenol, ac nid oes dim amheuaeth bod hyn oherwydd y Gwaith sgiliau ffocws gwych y mae Hanna yn ei gwblhau gyda nhw yn y feithrinfaa. Mai yn unigol eithriadol, ac rydym yn lwcus iawn i’w chael yn bywyd ein plenty. Diolch Hanna am dy waith called a ymroddiad.

Lee Mollison-White

Mae gan Meithrinfa Dydd Corwen staff ffantastig, mae nhw wastad yn gwrtais, cyfeillgar ac hapus ac mae fy merch wastad yn edrych ymlaen i’w dydd yn y feithrinfa.

Rhiain Lloyd-Davies

Mae Hanna wastad wedi bod yn gefnogol a ofalgar i’n plant, y tro cytaf wnes i gwrdd a Hanna oedd pan neshi alw heb apwyntiad blaenorol i godi pecyn gwybodaeth ac heb oedi mi cafodd fy merch a finnau ein dangos I mewn i’r feithrinfa a cael ein dangos o gwmpas.

Dawn Lomas

Mae Cheryl yn berson cyfeillgar a gofalgar. Mae hi’n berson perffaith i adael eich babi yn ei gofal, pan yn gorfod eu gadael er mwyn cael gweithio. Mae ei caredigrwydd a’i gwen wastad yn amlwg, does dim yn gormod o dasg, a gallwch fynd ati efo unrhywbeth pe bau yn fychan neu’n fawr ac mi wneith hi wastad helpu. Roedd ein mab yn hoff iawn o Cheryl, ac rydw i a fy ngwr yn credo ei bod wedi hepu iddo gael y dechrau gorau i’w fywyd. Cafodd ei ofalu a’i ysgogi, ac mi roedd wastad yn hapus. Doedd methu disgwyl i’w gweld hi bob dydd. Mae Cheryl yn berson arbennig iawn, ac rydym yn ddiolchgar iddi am y dechrau da rhoddwyd i fy mab, ac yn edrych ymlaen i’n babi newydd cael derbyn yr un gofal pan fydd hi yn dechrau yn y feithrinfa. Nid ydi gadael eich babi mor ddrwg pan ydych yn gwybod mai Cheryl fydd yn gofalu amdanyn. Llawer o ddiolch Cheryl am dy waith called a gofal.

Rebecca Mollison-White

Aelodau o

Rheoleiddir gan