Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen, a’r Saith Maes Dysgu – Cipolwg

Rydym yn dilyn y Cyfnod Sylfaen sydd yn cynnwys ynddo saith maes o ddysgu, mae’n ymagwedd holistig sy’n galluogi y plant i ddysgu drwy chwarae a profi y byd o’u cwmpas. Mae’n annog y plant i fod yn greadigol ac yn ddychmygus. Mae’r dysgu yn fwy effeithiol ac mi fydd y plant yn mwynhau y dysgu fwy.

Bydd y saith maes o ddysgu yn cefnogi datblygiad y plant, a’u sgiliau. Nid yw yn cael ei gynnig ar wahan, ond i gyflenwi eu gilydd, ac i weithio gyda’u gilydd i gynnig ymagwedd trawsgwriclaidd fydd yn ffurfio cwricwlwm perthnasol.

Er mwyn bod yn llwyddianus bydd y plant angen gwneud dewisiadau, cymeryd rhan, megis cychwyn a hebrwng eu hunan i ddysgu dros gyfnod o amser. Bydd plant y dysgu drwy weithgareddau gyda ffocws ar fod yn ymarferol, chwilota a dysgu drwy brofiad, tra yn cael eu herio a’u cefnogi gan y staff a’r amgylchedd dysgu. Mae’r amgylchedd dysgu yn llifo rhwng parhaus, gwella a gweithgareddau a ffocws sy’n adlewyrchu ac yn cadw diddordeb y plentyn pan dan do, neu y tu allan. Bydd plant yn gallu dewis adnoddau yr hoffen chwarae gyda, a datblygu annibyniaeth yn eu dysgu. Bydd y staff yn trefnu cyfleon dysgu perthnasol a atyniadol drwy arsylwadau ac asesu gallu y plant

Lleoliad gwych gyda staff gwych sydd wirioneddol yn addoli y plant dan eu gofal. Roedd y syniad o gadael fy merch mewn meithrinfa yn rhywbeth oedd wedi bod yn creu dipyn o boen i mi, gan iddi fod dipyn yn fengach nab eth oedd fy mhlentyn hynaf wedi bod. Ond roedd rhaid i mi fynd yn ol i’r Gwaith, ac mi ddarganfyddais lle perffaith wrth ddarganfod Meithrinfa Dydd Corwen. Cafodd fy merch amser gwych ac roeddwn yn haws fy meddwl o’r diwrnod cyntaf. Mai wedi ei ysgogi gyda chrefftau, gemau, cymdeithasu a dysgu drwy chwarae, mai wrth ei bodd yn dweud wrthai amdan y gweithgareddau. Mai yn tyfu i fod yn ferch tair oed cryf, peraidd na allai fod yn ddim mwy balch ohoni a’r help llaw mawr y mae Meithrinfa Dydd Corwen wedi ei roi yn dtablygu hynny. Diolch I chi gyd am fod mor wych!

Naomi Riley

Mae fy mab yn dri mlwydd oed ac yn mwynhau mynychu y sefydliad. Mae Hanna yn groesawgar iawn, sy’n tawelu fy meddwl yn ddyddiol pan mae’n amser i mi ei adael. Mae fy mab yn hapus yn cymeryd rhan yn y gweithgareddau dyddiol mae Hanna yn ei darparu, ac mae wrth ei fodd yn rhannu ei hanesion gyda mi. Rydw i yn fodlon iawn gyda’r ffordd mae fy mab yn symud yn ei flaen ac mae ei sgiliau llythrenned a rhifedd yn drawiadol am blentyn o’i oed. Mae yn foddhaol bod fy mab wedi cael gofal mor dda ac bod ei ofynion yn cael eu cwrdd.

Charlotte Davies

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gofal arbennig I fy mhlant. Mae’r staff garedig ac yn ddefnyddiol. Mae’r prydau yn wych. Mae fy merch wrth ei fodd yn mynd i’r feithrinfa ac mae wedi helpu ei datblygiad ac helpu efo’u trosglwyddiad i’r grwp ‘Rising 3’s’ hynny faint yn haws.

Kayleigh Hancox

Ni allai ganmol Meithrinfa Ddydd Corwen digon am y safon o’r gofal mae nhw wedi ei gynnig i fy mhlant. Mae’r fy meibion yn mwynhau mynychu. Mae’r amrywiaeth o’r gweithgareddau sydd ganddynt ar gynnig yn adfywiol i’w weld.Diolch mawr i’r holl staff – mae’n gwneud mynd i’r Gwaith cymaint a hynny yn haws.

Fay Davies

Roeddwn wedi bod yn poeni am adael fy mhlentyn cyntaf, ac mynd yn ol I’r Gwaith ar ol fy gyfnod mamolaeth, ond ar ol mynd i’r anwythiad yn y feithrinfa a gweld pa mor dda oedd y gofal i’r plant, nid oedd gennai urhyw ofidion am ei adael yn y feithrinfa. Mae o wedi bod yno ers dwy flynedd erbyn nawr, ac mae’n wych i weld sut mae o wedi datblygu i fod yn unigolyn sy’n caru hwyl, mor gwrtais oherwydd sut mae’n cael ei ddysgu yno. Fydd gennai ddim amheuaeth y byddaf yn gyrru ei chwaer i’r feithrinfa yn y tymor haf.

Llio Davies

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gwasanaeth gwych o’r safon uchaf. Mae amrywiaeth o weithgareddau, staff gofalgar wedi’u hyfforddi’n dda, prydau cartref maethlon a busnes wedi ei reoli yn dda. Rydw i ar gyfnod mamolaeth gyda fy ail blentyn, ond wedi cadw fy merch hynaf yn y feithrinfa gan ei fod mor fanteisiol iddi. Fel plentyn wedi ei geni ym mis Awst, hi fydd y fengaf yn ei ysgol, ond mae ei sgiliau iaith a brwdfrydaeth am ddysgu wedi cael ei wella drwy staff a chyfleusterau rhagorol Meithrinfa Ddydd Corwen.

Michelle Kay

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn le mor wych i fy mhlant. Mae nhw wirioneddol yn malio am hausrwydd a lles, ac yn cynnig dewis eang o weithgreddau diddorol a ysgogol, i gyd mewn lleoliad hyfryd.

Sheena Corry

Aelodau o

Rheoleiddir gan