Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Bydd y plant yn yn profi y byd cyfarwydd trwy ddefnyddio eu synhwyrau drwy archwilio, gofyn cwestiynnau, archwilio ac arbrofi o dan do yn ogystal ac yn yr awyr agored. Byddent hefyd yn datblygu dealltwriaeth o’r amgylchedd eang, y newid tymhorau, a’r byd naturiol trwy dripiau i’r gymuned lleol a teithiau cerdded. Tra’n gweithio yn ardd y feithrinfa, bydd y plant yn dysgu i ofalu am bethau byw drwy blanu, chwynu a gwarchod hadau, bydd hyn yn rhoi y cyfle i ddysgu am blanhigion a bwystfilod bach. Mae’n gegin fwd wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r plant yn cael cyfle i gael chwarae a mwd a arbrofion gwyddonol eraill. Caiff y plant eu dysgu am lefydd, digwyddiadau a pobl o’r gorffennol yn ogystal a’r presdennol.

Mae fy mab yn dri mlwydd oed ac yn mwynhau mynychu y sefydliad. Mae Hanna yn groesawgar iawn, sy’n tawelu fy meddwl yn ddyddiol pan mae’n amser i mi ei adael. Mae fy mab yn hapus yn cymeryd rhan yn y gweithgareddau dyddiol mae Hanna yn ei darparu, ac mae wrth ei fodd yn rhannu ei hanesion gyda mi. Rydw i yn fodlon iawn gyda’r ffordd mae fy mab yn symud yn ei flaen ac mae ei sgiliau llythrenned a rhifedd yn drawiadol am blentyn o’i oed. Mae yn foddhaol bod fy mab wedi cael gofal mor dda ac bod ei ofynion yn cael eu cwrdd.

Charlotte Davies

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gofal arbennig I fy mhlant. Mae’r staff garedig ac yn ddefnyddiol. Mae’r prydau yn wych. Mae fy merch wrth ei fodd yn mynd i’r feithrinfa ac mae wedi helpu ei datblygiad ac helpu efo’u trosglwyddiad i’r grwp ‘Rising 3’s’ hynny faint yn haws.

Kayleigh Hancox

Aelodau o

Rheoleiddir gan