Iaith, Llythrenned a Sgiliau Cyfathrebu

Mae’r plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau ieithoedd tra’n cael eu annog i gyfathrebu eu gofynion, teimladau a meddyliau. Bydd aelodau o staff yn annog y plant i wrando ar yr oedolion yn ogystal a phlant eraill mewn sgwrs, i siarad yn hyderus mewn amryw o sefylliadau, i ddatblygu brwdfrydedd am lyfrau o bob math ac i ddatblygu sgiliau llythrennedd buan. Bydd llyfr yn cael ei ddarllen i’r plant yn ddyddiol yn unigol yn ogystal ac mewn sefyllfa grwp. Byddem yn reolaidd yn ymweld a’r llyfrgell leol lle gaiff y plant y cyfle i ddewis llyfrau i ddarllen yn y feithrinfa. Am y tro cyntaf y llynedd gyda chefnogaeth rhieni, cafodd rhai plant fwynhau y sialens ddarllen, ac mi roeddent wrth ei boddau yn cael tystysgrifau a medalau. Mae yna lawer o adnoddau gwneud marc y tu allan yn ogystal a dan do, a bydd amser cylch, sy’n digwydd yn ddyddiol, yn ogystal dangos a dweud yn rhoi y cyfle perffaith i siarad ac i wrando. Gan ein bod yn feithrinfa ddwy ieithog, mae’r plant yn clywed y Gymraeg a’r Saesneg yn ddyddiol.

Roeddwn wedi bod yn poeni am adael fy mhlentyn cyntaf, ac mynd yn ol I’r Gwaith ar ol fy gyfnod mamolaeth, ond ar ol mynd i’r anwythiad yn y feithrinfa a gweld pa mor dda oedd y gofal i’r plant, nid oedd gennai urhyw ofidion am ei adael yn y feithrinfa. Mae o wedi bod yno ers dwy flynedd erbyn nawr, ac mae’n wych i weld sut mae o wedi datblygu i fod yn unigolyn sy’n caru hwyl, mor gwrtais oherwydd sut mae’n cael ei ddysgu yno. Fydd gennai ddim amheuaeth y byddaf yn gyrru ei chwaer i’r feithrinfa yn y tymor haf.

Llio Davies

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gwasanaeth gwych o’r safon uchaf. Mae amrywiaeth o weithgareddau, staff gofalgar wedi’u hyfforddi’n dda, prydau cartref maethlon a busnes wedi ei reoli yn dda. Rydw i ar gyfnod mamolaeth gyda fy ail blentyn, ond wedi cadw fy merch hynaf yn y feithrinfa gan ei fod mor fanteisiol iddi. Fel plentyn wedi ei geni ym mis Awst, hi fydd y fengaf yn ei ysgol, ond mae ei sgiliau iaith a brwdfrydaeth am ddysgu wedi cael ei wella drwy staff a chyfleusterau rhagorol Meithrinfa Ddydd Corwen.

Michelle Kay

Aelodau o

Rheoleiddir gan