Datblygu y Iaith Gymraeg

Caiff y plant eu dysgu yn y cyfnod Sylfaen drwy yr iaith Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y plant yn gwerthfawrogi ieithoedd, llyniau, gwrthrychau, synnau a blasau sydd yn hanfodol i Gymru heddiw, ac yn datblygu teimlad o fod yn perthyn I Gymru. Byddent yn deallt treftadaeth Cymru, llenyddiaeth a’r celfyddydau yn ogystal a’r iaith. Mae ffrindiau’r Wyddor wedi ei gyflwyno, sy’n ffordd o ddysgu yr wyddor Gymraeg trwy gan.

Bydd y plant yn dysgu i ddefnyddio a chyfathrebu yn Gymraeg i’r gorau o’u gallu, ac yn gwrando ar y Gymraeg yn cael ei siarad, byddent yn cael eu hannog i gyfathrebu eu gofynion drwy’r Gymraeg. Bydd y profiadau llafar yn cael eu defnyddio i ddatblygu eu sgiliau darllen a byddent yn cael eu annog i ddewis a defnyddio deunydd darllen yn Gymraeg. Mae’r feithrinfa yn aelod o’r Mudiad Meithrin ac rydym yn mynychu llawer o’u digwyddiadau. Mae Camau Cerdd wedi cyflwyno sesiynau yn y feithrinfa drwy’r Gymraeg. Mae’r feithrinfa yn cyd weithio’n agos gyda dwy Ysgol Gymraeg leol, ac yn cludo y plant hyn i’r ysgol ac yn eu codi ddiwedd dydd.

Mae fy mab yn dri mlwydd oed ac yn mwynhau mynychu y sefydliad. Mae Hanna yn groesawgar iawn, sy’n tawelu fy meddwl yn ddyddiol pan mae’n amser i mi ei adael. Mae fy mab yn hapus yn cymeryd rhan yn y gweithgareddau dyddiol mae Hanna yn ei darparu, ac mae wrth ei fodd yn rhannu ei hanesion gyda mi. Rydw i yn fodlon iawn gyda’r ffordd mae fy mab yn symud yn ei flaen ac mae ei sgiliau llythrenned a rhifedd yn drawiadol am blentyn o’i oed. Mae yn foddhaol bod fy mab wedi cael gofal mor dda ac bod ei ofynion yn cael eu cwrdd.

Charlotte Davies

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gofal arbennig I fy mhlant. Mae’r staff garedig ac yn ddefnyddiol. Mae’r prydau yn wych. Mae fy merch wrth ei fodd yn mynd i’r feithrinfa ac mae wedi helpu ei datblygiad ac helpu efo’u trosglwyddiad i’r grwp ‘Rising 3’s’ hynny faint yn haws.

Kayleigh Hancox

Aelodau o

Rheoleiddir gan